دسته: تومور و بافتهای سرطانی

تومور و بافتهای سرطانی

تومور و بافتهای سرطانی را بشناسیم

بدخیمی (Malignancy) یک اصطلاح در علم پزشکی است که بدترشدن و سرعت زیاد پیش روندگی بیماری را توصیف می‌کند.

این لغت بیشتر برای تومورهایی به‌کار می‌رود که رشد سریع و کنترل نشده دارند.

در تومورها میزان بدخیمی توسط ویژگی‌های آناپلازی (به هم ریختگی ساختمان طبیعی سلول)،سرعت تهاجم تومور به بافتهای مجاور و متاستاز به بافتهای دور مشخص می‌گردد.

بیشتر از این عنوان برای توصیف سرطان‌های بدخیم استفاده می‌کنند.

تومور بدخیم در نقطه مقابل تومور خوش خیم غیر سرطانی یا خودمحدود است و این دو نشانه‌هایی متفاوت دارند.

تومور بدخیم به بافتهای مجاور خود حمله می‌کند و حتی ممکن است تا بافتهای دوردست گسترش یابد(متاستاز)، در حالی که تومور خوش خیم، هیچ یک از این ویژگیها را ندارد.

البته بدخیم یا خوش خیم اصولا یک واژه غیردقیق هستند و مثلا تومور ظاهرا خوش خیم می‌تواند بدخیم شود.

تومور بدخیم را می‌توان مترادف با سرطان دانست

بزبان ساده‌تر هرگونه نئوپلازی بدخیم را سرطان یا چنگار می‌نامند و بنابراین اصطلاح سرطان بدخیم اشتباه است.